Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Opgemaakt door  Amstel & Vecht Charters, april 2011

In aanmerking nemende dat;
Casmyr Beheer B.V, handelend is onder de namen ‘Amstel & Vecht Charters’, ‘MS de Jordaan’ en ‘RONDVAART.NL’, vanaf nu te noemen ‘Casmyr Beheer B.V.’.

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Diensten: De door CASMYR BEHEER B.V. in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en te leveren diensten betreffen het aanbieden aan de wederpartij / opdrachtgever van een of meer vaartochten met een of meer vaartuigen voor een aantal personen zoals nader omschreven in de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

1.2 Wederpartij en / of Opdrachtgever: De partij aan wie CASMYR BEHEER B.V. een aanbieding heeft gedaan of met wie een overeenkomst is aangegaan alsmede de personen/ passagiers ten behoeve van wie de wederpartij de overeenkomst is aangegaan.

1.3 Opdrachtnemer: CASMYR BEHEER B.V. die in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden uitvoert of diensten levert zoals hiervoor omschreven, hierna te noemen “CASMYR BEHEER B.V.”.


ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van CASMYR BEHEER B.V.. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden deze voorwaarden geacht door de wederpartij van CASMYR BEHEER B.V. te zijn geaccepteerd. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken doordat CASMYR BEHEER B.V. zulks schriftelijk bevestigt.
2.2 Een ieder die deelneemt aan de door CASMYR BEHEER B.V. aangeboden vaartocht wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen.
2.3 Deze algemene voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van CASMYR BEHEER B.V. geacht van toepassing te zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten of de totstandkoming en/of uitvoering daarvan.
2.4 Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij deze door CASMYR BEHEER B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Ondertekening door CASMYR BEHEER B.V. van documenten van opdrachtgever waarop dergelijke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt niet als schriftelijke aanvaarding daarvan door CASMYR BEHEER B.V..

ARTIKEL 3         AANBIEDINGEN
3.1 Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidstermijn is vermeld, zijn alle aanbiedingen van CASMYR BEHEER B.V. vrijblijvend. 3.2 CASMYR BEHEER B.V. behoudt zich het recht voor een opdracht zonder vermelding van redenen te weigeren. Indien door CASMYR BEHEER B.V. op verzoek van de wederpartij een begin van uitvoering is gemaakt van een door CASMYR BEHEER B.V. aan de desbetreffende wederpartij gedane aanbieding, wordt de wederpartij geacht -vanaf de datum van uitvoering- met CASMYR BEHEER B.V. een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform de daartoe door CASMYR BEHEER B.V. gedane aanbieding.ARTIKEL 4         TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door CASMYR BEHEER B.V. aan opdrachtgever dat de opdracht aanvaard is dan wel door ondertekening van de overeenkomst door de wederpartij. In spoedeisende gevallen kan de overeenkomst ook mondeling tot stand komen: in dat geval blijkt totstandkoming van de overeenkomst uit het uitvoeren door CASMYR BEHEER B.V. van de gegeven opdracht en zal CASMYR BEHEER B.V. binnen 2 x 24 uur de overeenkomst schriftelijk bevestigen.
4.2 Opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst met CASMYR BEHEER B.V. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CASMYR BEHEER B.V. geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
4.3 CASMYR BEHEER B.V. bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd binnen de grenzen van hetgeen schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

ARTIKEL 5.    GEWIJZIGDE UITVOERING
5.1 Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. CASMYR BEHEER B.V. wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties.

ARTIKEL 6         WIJZIGINGEN
6.1 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

ARTIKEL 7         ANNULERING DOOR DE WEDERPARTIJ
7.1 De wederpartij heeft onder de hierna vermelde voorwaarden het recht een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst te annuleren. Annulering geschiedt door een schriftelijke aangetekend verzonden aanzegging van de wederpartij aan CASMYR BEHEER B.V.. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop CASMYR BEHEER B.V. de aanzegging ontvangt.
7.2 Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan twee maanden voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 50% van het totaal aan CASMYR BEHEER B.V. op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is.
7.3 Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan één maand voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 75 % van het totaal aan CASMYR BEHEER B.V. op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan veertien dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 90 % van het totaal aan CASMYR BEHEER B.V. op de voet van de overeenkomst verschuldigde verschuldigd is. Indien de wederpartij de overeenkomst minder dan zeven dagen voor de vaartocht annuleert, wordt de overeenkomst tussen partijen beëindigd met dien verstande dat de wederpartij 100 % van het totaal aan CASMYR BEHEER B.V. op de voet van de overeenkomst verschuldigd is.
ARTIKEL 8         BETALING
8.1 Betaling door de wederpartij aan CASMYR BEHEER B.V. dient te geschieden conform de op de factuur en of bevestiging vermelde betalingsvoorwaarden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij gebreke van zulke voorwaarden dient betaling binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling geschiedt zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Is de betaling niet binnen de overeengekomen termijn ontvangen dan is de wederpartij in verzuim.
8.2 Reclames betreffende facturen moeten binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij CASMYR BEHEER B.V. zijn ingediend.
8.3 CASMYR BEHEER B.V. behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.
8.4 Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van CASMYR BEHEER B.V., bij contante betaling geldt alleen de door CASMYR BEHEER B.V. uitgegeven kwitantie als bewijs en tijdstip van betaling. 8.5 Betaling dient binnen de aangegeven termijnen te geschieden bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum van verzuim is de wederpartij een contractuele rente van 2% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Voorts is CASMYR BEHEER B.V. alsdan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de wederpartij gehouden alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke CASMYR BEHEER B.V. moet maken ten gevolge van het niet nakomen van zijn verplichtingen te vergoeden.

ARTIKEL 9         KOSTEN IN GEVAL NIET OF NIET TIJDIGE BETALING
9.1 Alle kosten welke door CASMYR BEHEER B.V. worden gemaakt ter effectuering van zijn rechten, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in geval van inschakeling van een gemachtigde, advocaat of deurwaarder, komen voor rekening van de opdrachtgever.
9.2 De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % (exclusief BTW) van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,-- (exclusief BTW) per vordering. Indien CASMYR BEHEER B.V. kan aantonen in redelijkheid genoodzaakt te zijn geweest hogere buitengerechtelijke kosten te maken, komen ook deze voor rekening van de wederpartij. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso komen voor rekening van de wederpartij die van de gerechtelijke executie inbegrepen.
9.3 CASMYR BEHEER B.V. heeft jegens de wederpartij, die niet tijdig heeft betaald, onverminderd zijn overige rechten ingevolge de voorwaarden en/of de wet het recht: onmiddellijke betaling terzake van de wederpartij en/of zekerheidstelling voor de betaling te eisen voor alle lopende overeenkomsten; haar prestatie(s), ook uit andere overeenkomsten met de wederpartij, op te schorten, onverminderd haar recht gelijktijdig of later zekerheidstelling voor de betaling te vorderen. de desbetreffende overeenkomst geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van CASMYR BEHEER B.V. afkomstige schriftelijke verklaring; één, meer of alle lopende overeenkomsten, ten aanzien waarvan de wederpartij niet in verzuim is, geheel of voor zover niet uitgevoerd te ontbinden door een van CASMYR BEHEER B.V. afkomstige schriftelijke verklaring.
9.4 betaling ineens van het volledige bedrag te eisen indien betaling in termijnen is overeengekomen.
9.5 Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan CASMYR BEHEER B.V. te allen tijde zijn keuze uit de in dit ARTIKEL genoemde rechten wijzigen.

ARTIKEL 10     PRIJS
10.1 Alle prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van de overeenkomst is CASMYR BEHEER B.V. gerechtigd onder opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijzen te verhogen of te verlagen met het bedrag waarmee onze kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn ondermeer begrepen: belastingen in binnen- of buitenland, lonen-, prijzen- en wisselkoersveranderingen.

ARTIKEL 11     VERTROUWELIJKE INFORMATIE
11.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk na te komen.

ARTIKEL 12     MEDEWERKING WEDERPARTIJ
12.1 Opdrachtgever zal CASMYR BEHEER B.V. steeds tijdig alle noodzakelijke informatie verstrekken.
12.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van CASMYR BEHEER B.V. is of de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens CASMYR BEHEER B.V. voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van CASMYR BEHEER B.V. leiden en kunnen extra kosten aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
12.3 De wederpartij dient de aanwijzingen van (de medewerkers van) CASMYR BEHEER B.V. onverwijld op te volgen. De toegang tot de boot en steigers kan door CASMYR BEHEER B.V. zonder vermelding van redenen geweigerd worden, indien dit noodzakelijk wordt geacht in verband met o.a. de veiligheid en openbare orde.
12.4 Van de aanvangstijd van de vaartocht kan niet worden afgeweken. De boot vertrekt op het overeengekomen tijdstip. Het niet tijdig aanwezig zijn van (een gedeelte van) de passagiers is voor rekening en risico van de wederpartij. Op uitdrukkelijk en alsdan schriftelijk te bevestigen verzoek van de wederpartij kan worden gewacht totdat alle passagiers aanwezig zijn. Afwijkingen van de overeengekomen vertrektijd komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. De duur van de vaartocht zal dan zoveel ingekort worden als de vertraging heeft geduurd. Overige onderdelen van de tocht kunnen ten gevolge van deze vertraging veranderd / ingekort worden dan wel geheel komen te vervallen.

ARTIKEL 13     RECLAMES
13.1 Onder reclames worden verstaan alle grieven van de wederpartij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst door CASMYR BEHEER B.V..
 
13.2 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien zij schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend binnen 8 werkdagen na de door CASMYR BEHEER B.V. verleende diensten / verrichtte prestaties, onverminderd het bepaalde in de volgende ARTIKELen.
13.3 Geringe in het dagelijks verkeer toelaatbaar geachte afwijkingen in of bij de uitvoering van de overeenkomst kunnen geen grond voor reclames opleveren.
13.4 Door het indienen van reclame wordt de betalingsverplichting van de wederpartij niet opgeschort.
13.5 Indien binnen bovengenoemde termijnen de opdrachtgever niet heeft gereclameerd, wordt de opdrachtgever geacht de verleende diensten en/of de facturen te hebben goedgekeurd. Bij gebreke van een dergelijke melding vervallen alle aanspraken van de wederpartij.

ARTIKEL 14     AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE
14.1 CASMYR BEHEER B.V. is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige of niet-tijdige uitvoering van de overeenkomst, noch is zij aansprakelijk voor enige andere, directe en/of indirecte schade, letsel(schade) daaronder begrepen, van de wederpartij, tenzij die
schade is te wijten aan grove schuld, roekeloosheid of opzet.
14.2 In alle gevallen waarin CASMYR BEHEER B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding zal deze in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op grond van de betreffende overeenkomst door CASMYR BEHEER B.V. aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW).
14.3 Na de reclametermijn als bedoeld in ARTIKEL 12 is CASMYR BEHEER B.V. niet meer aansprakelijk voor haar tekortkomingen, tenzij er een schriftelijk overeengekomen garantie geldt.
14.4 CASMYR BEHEER B.V. sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit ten aanzien van alle personen waarvoor CASMYR BEHEER B.V. op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is, inclusief derden die CASMYR BEHEER B.V. bij de verlening van diensten heeft ingeschakeld.
14.5 De rechtsvordering van de wederpartij tot vergoeding van haar schade vervalt en is derhalve niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van één jaar na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst. De wederpartij vrijwaart CASMYR BEHEER B.V. voor schade die derden mochten lijden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
14.6 De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door haar aan boord gebrachte passagiers. De wederpartij dient voor eigen risico de terzake nodige verzekeringen af te sluiten.
14.7 De wederpartij is aansprakelijk voor het verloren gaan en/of beschadigd raken van eigendommen en bezittingen van CASMYR BEHEER B.V. door welke oorzaak ook. Tevens is de wederpartij aansprakelijk voor schade toegebracht door de passagiers aan het personeel dan wel eigendommen en bezittingen van het personeel van CASMYR BEHEER B.V. alsmede de door haar ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld van de betreffende personen.


ARTIKEL 15     OVERMACHT
15.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakomen van enige verplichting indien deze daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt zoals stormschade, natuurrampen, belemmering door derden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, werkstaking, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf van derden, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten CASMYR BEHEER B.V. gebruik maakt.
15.2 Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid (verdere) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende drie maanden heeft voortgeduurd dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan de andere partij de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij geheel of gedeeltelijk beëindigen. Dit recht tot beëindiging vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.
15.3 In geval van beëindiging van de overeenkomst wegens overmacht nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de overeenkomst door CASMYR BEHEER B.V. reeds gedeeltelijk is nagekomen, de wederpartij een evenredig gedeelte van de overeengekomen prijs aan CASMYR BEHEER B.V. verschuldigd is.
15.4 Partijen kunnen, in geval van overmacht, geen schadevergoeding van elkaar vorderen.

ARTIKEL16     OPSCHORTING EN BEËINDIGING
16.1 Indien naar het oordeel van CASMYR BEHEER B.V. de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan CASMYR BEHEER B.V. op elk moment nadere zekerheid danwel vooruitbetaling verlangen, bij gebreke waarvan CASMYR BEHEER B.V. het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
16.2 Ingeval de wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen en/of de wederpartij geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest, heeft CASMYR BEHEER B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel door een schriftelijke verklaring te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van schade, kosten en rente.
16.3 Indien CASMYR BEHEER B.V. gebruik maakt van haar in het voorgaande lid genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, laat zulks de verplichting van de wederpartij tot betaling van de met CASMYR BEHEER B.V. overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat CASMYR BEHEER B.V. de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet.

16.4 Door de wederpartij kan een overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval CASMYR BEHEER B.V. na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst en wel zodanig, dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten.
16.5 In geval de overeenkomst door CASMYR BEHEER B.V. wordt ontbonden wegens wanprestatie van de wederpartij behoudt CASMYR BEHEER B.V. recht op betaling van de volledige overeengekomen prijs.
16.6 De ontbinding kan slechts geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist. Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door CASMYR BEHEER B.V. nog niet is uitgevoerd. Bedragen die CASMYR BEHEER B.V. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

ARTIKEL 17     BEWIJS
17.1 Behoudens tegenbewijs zijn ter zake van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van CASMYR BEHEER B.V. beslissend.

ARTIKEL 18     TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
18.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop berustende door CASMYR BEHEER B.V. aangegane overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

© CASMYR BEHEER B.V.